logo png

تبریک!

ثبت نام اولیه شما با موفقیت تکمیل شد، تأیید نهایی ثبت نام شما منوط به تأیید واریزی شما توسط واحد مالی هانوتاست، لطفاً برای صدور فاکتور، قرارداد و تأیید مالی اطلاعات فرم زیر را تکمیل فرمایید

توجه: در صورتی که اطلاعات زیر را تکمیل نکنید، ثبت نام شما لغو خواهد و هیچگونه وجهی به شما عودت داده نخواهد شد، پس ابتدا از انتقال موفق وجه پرداختی خود مطمئن شوید و سپس حتماً فرم زیر را با دقت پُر کنید!

preloader