درخواست پرداخت شما با خطا مواجه شد . شما میتوانید از طریق واریز مستقیم وجه به شماره کارت زیر ثبت نام خود را با تخفیف ارائه شده تکمیل نمایید

logo png

2 میلیون تومان را به این شماره کارت واریز کرده و فرم زیر را تکمیل نمایید

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

توجه توجه

پس از انجام واریزی برای ثبت نام نهایی فرم زیر را تکمیل کنید

preloader